1/8" Thick

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 12" $7.30

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 12" $7.30

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 12" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 24" $14.00

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 24" $14.00

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 24" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 36" $20.00

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 36" $20.00

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 36" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 48" $26.00

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 48" $26.00

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 48" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 60" $31.75

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 60" $31.75

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 60" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 72" $38.10

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 72" $38.10

360 Brass Flat Bar 1/8" x 1" x 72" 1/2 Hard ASTM B16