1" Thick

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 12" $68.11

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 12" $68.11

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 12" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 24" $134.80

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 24" $134.80

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 24" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 36" $200.20

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 36" $200.20

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 36" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 48" $264.07

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 48" $264.07

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 48" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 60" $325.99

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 60" $325.99

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 60" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 72" $390.72

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 72" $390.72

360 Brass Flat Bar 1" x 2" x 72" 1/2 Hard ASTM B16