3/4" Diameter

 

3/4" x 6" CDA-110 Copper Round Rod $15.00

3/4" x 6" CDA-110 Copper Round Rod $15.00

3/4" x 6" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

3/4" x 12" CDA-110 Copper Round Rod $22.84

3/4" x 12" CDA-110 Copper Round Rod $22.84

3/4" x 12" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

3/4" x 18" CDA-110 Copper Round Rod $34.00

3/4" x 18" CDA-110 Copper Round Rod $34.00

3/4" x 18" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

3/4" x 24" CDA-110 Copper Round Rod $39.99

3/4" x 24" CDA-110 Copper Round Rod $39.99

3/4" x 24" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

3/4" x 36" CDA-110 Copper Round Rod $58.00

3/4" x 36" CDA-110 Copper Round Rod $58.00

3/4" x 36" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

3/4" x 48" CDA-110 Copper Round Rod $73.00

3/4" x 48" CDA-110 Copper Round Rod $73.00

3/4" x 48" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

3/4" x 60" CDA-110 Copper Round Rod $88.00

3/4" x 60" CDA-110 Copper Round Rod $88.00

3/4" x 60" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187

3/4" x 72" CDA-110 Copper Round Rod $104.93

3/4" x 72" CDA-110 Copper Round Rod $104.93

3/4" x 72" CDA-110 Copper Round Rod ASTM B187