3/8" Thick

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 12" $14.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 12" $14.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 12" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 24" $27.75

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 24" $27.75

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 24" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 36" $41.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 36" $41.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 36" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 48" $54.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 48" $54.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 48" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 60" $67.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 60" $67.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 60" 1/2 Hard ASTM B16

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 72" $79.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 72" $79.00

360 Brass Flat Bar 3/8" x 1" x 72" 1/2 Hard ASTM B16